POUČENÍ

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“)

(dále jen jako „Poučení“)


Ing. Martin Středa, Brandýská realitní kancelář, IČ: 74104918,

kancelář provozovna Lipová 1785, Brandýs nad Labem

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

tel.:606336761, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.brandyskark.cz

(dále jen jako „Zprostředkovatel“)

a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele,

kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Smlouvy o zprostředkování (na úseku realit) se zprostředkovatelem

(dále jen jako „Zájemce“)


                                   


Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Smlouvou o zprostředkování, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

-          Smlouva o zprostředkování spadá pod režim OZ;

-          Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu družstevního podílu, třetí osobě;

-          Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Smlouvě o zprostředkování (tj. za tzv. doporučenou cenu);

-          Smlouva o zprostředkování se uzavírá na dobu určitou, písemně lze Smlouvu o zprostředkování prodloužit o další dohodnuté období;

-          Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednané - procento ze skutečné ceny (která bude uvedena v cílové smlouvě). V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Smlouvě o zprostředkování.

-          Provize bude splatná do 14 dnů po dni, kdy Zájemce obdrží kupní cenu dle uzavřené zprostředkovávané smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Zprostředkovatelem.

-          Veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Smlouvy o zprostředkování jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;

-          Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).  

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

-          Máte právo odstoupit od Smlouvy o zprostředkování (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Smlouva o zprostředkování.

-          Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o zprostředkování musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

-          Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy o zprostředkování, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy o zprostředkování před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Smlouvy o zprostředkování (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy o zprostředkování a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Smlouvě o zprostředkování. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

  

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy o zprostředkování:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od Smlouvy o zprostředkování

Ing. Martin Středa, Brandýská realitní kancelář, IČ: 74104918,

kancelář provozovna Lipová 1785, Brandýs nad Labem

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

tel.:606336761, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouva o zprostředkování ze dne ... vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. ...

Vaše jméno a příjmení: ...

Vaše adresa: ...

Datum: ...

Váš podpis:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

Zásady ochrany osobních údajů Realitní kanceláře jsou uveřejněny na stránkách http://www.brandyskark.cz/dokumenty/126-ochrana-osobnich-udaju

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi dne 25.5.2018

Ing. Martin Středa

Zprostředkovatel