PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Datum narození:

Místo narození:

Pohlaví:

Trvalý pobyt:

Státní občanství:

 

Obchodní firma:

Identifikační číslo:

Sídlo / místo podnikání:

 

Klient (jako prodávající) v souvislosti s uzavřením Rezervační smlouvy ze dne ……, sp.zn. …, jejímž předmětem jsou nemovitosti zapsané na LV č. …, pro kat.území …, obec …, v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), prohlašuje, že jedná svým jménem, že Předmět převodu nabyl v souladu s právními předpisy, že jeho prodejem podle Rezervační smlouvy nesleduje zakrytí jeho nezákonného původu ani financování terorismu, že není politicky exponovanou osobou a že souhlasí s provedením identifikace dle §5 „AML zákona“, přičemž se zavazuje oznámit Realitní kanceláři všechny případné změny jeho identifikačních údajů.

Účel a povaha obchodu:      ………………………………………………………………...............

Způsob financování a nabytí

Předmětu převodu:                ………………………………………………………………...............

Klient potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů Realitní kanceláře, které jsou uveřejněny na stránkách http://www.brandyskark.cz/dokumenty/126-ochrana-osobnich-udaju Poskytnutí osobních údajů Klienta je požadováno z důvodu, že jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

                                                                                                     ………………………………………

                                                                                                      Klient

Identifikaci a kontrolu provedl: ……………………………………………………………………

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi dne …………2018

………………………………………

                                                                                                     Realitní kancelář

Klient SOUHLASÍ x NESOUHLASÍ (nehodící se škrtněte) s pořízením kopie OP, příp. jiného průkazu totožnosti, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj identifikující osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.