Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Datum narození:

Místo narození:

Pohlaví:

Trvalý pobyt:

Státní občanství:


Obchodní firma:

Identifikační číslo:

Sídlo / místo podnikání:

Klient (jako kupující) v souvislosti s uzavřením Rezervační smlouvy ze dne ……, sp.zn. …, jejímž předmětem jsou nemovitosti zapsané na LV č. …, pro kat.území …, obec …, v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), prohlašuje, že jedná svým jménem, že peněžní prostředky poukázané zprostředkovateli převodu Realitní kanceláři: Ing. Martin Středa, Brandýská realitní kancelář, IČO: 74104918, se sídlem: Lipová 1785, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav nabyl v souladu s právními předpisy, že platbou peněžních prostředků Realitní kanceláři a koupí Předmětu převodu dle Rezervační smlouvy nesleduje zakrytí jejich nezákonného původu ani financování terorismu, že není politicky exponovanou osobou a že souhlasí s provedením identifikace dle §5 „AML zákona“, přičemž se zavazuje oznámit Realitní kanceláři všechny případné změny jeho identifikačních údajů.

Účel a povaha obchodu:      ………………………………………………………………...............

           

Zdroj peněžních prostředků:   …………………………………………………………………............

Klient potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů Realitní kanceláře, které jsou uveřejněny na stránkách http://www.brandyskark.cz/dokumenty/126-ochrana-osobnich-udaju Poskytnutí osobních údajů Klienta je požadováno z důvodu, že jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

                                                                                                     ………………………………………

                                                                                                     Klient

Identifikaci a kontrolu provedl: ……………………………………………………………………

 

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi dne …………2018

………………………………………

                                                                                                     Realitní kancelář

 

Ing. Martin Středa
+420 606 336 761 +420 326 904 495 streda@brandyskark.cz

Lipová 1785,
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
250 01

IČO: 74104918

Pondělí 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Úterý 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
Středa 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
Pátek 9:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00
Sobota Zavřeno
Neděle Zavřeno